SilverPrice

.

WHERE THE WORLD CHECKS THE SILVER PRICE

Calculators

Current Gold Holdings

$

Future Gold Price

Current Silver Holdings

$

Future Silver Price

Save the values of the calculator to a cookie on your computer.

Note: Please wait 60 seconds for updates to the calculators to apply.

Display the values of the calculator in page header for quick reference.

The Holdings Calculator permits you to calculate the current value of your gold and silver.

  • Enter a number Amount in the left text field.
  • Select Ounce, Gram or Kilogram for the weight.
  • Select a Currency. NOTE: You must select a currency for gold first, even if you don't enter a value for gold holdings. If you wish to select a currency other than USD for the Silver holdings calculator.

The current price per unit of weight and currency will be displayed on the right. The Current Value for the amount entered is shown.

Optionally enter number amounts for Purchase Price and/or Future Value per unit of weight chosen.

The Current and Future Gain/Loss will be calculated.

Totals for Gold and Silver holdings including the ratio percent of gold versus silver will be calculated.

The spot price of Gold per Troy Ounce and the date and time of the price is shown below the calculator.

If your browser is configured to accept Cookies you will see a button at the bottom of the Holdings Calculator.

Pressing the button will place a cookie on your machine containing the information you entered into the Holdings Calculator.

When you return to goldprice.org the cookie will be retrieved from your machine and the values placed into the calculator.

A range of other useful gold and silver calculators can be found on our Calculators page

Gold Price Calculators

SILVERPRICE.ORG tuyên bố từ chối

SILVERPRICE.ORG cung cấp giá vàng thu được từ các nguồn tin đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của họ. Giá vàng và bạc bảng xếp hạng được cung cấp không bảo hành hoặc yêu cầu bồi thường của độ tin cậy. Nó được chấp nhận bởi khách truy cập trang trên với điều kiện là lỗi hoặc thiếu sót không được thực hiện là cơ sở cho bất kỳ yêu cầu bồi thường, nhu cầu hoặc gây ra cho hành động.

Các tài liệu trên trang web này đã không có liên quan đến mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hay các nhu cầu cụ thể của bất kỳ khách truy cập. Tài liệu tham khảo được thực hiện cho bên thứ ba được dựa trên thông tin thu được từ các nguồn tin đáng tin cậy nhưng không đảm bảo là chính xác. Du khách không nên coi nó như là một thay thế cho việc thực hiện bản án riêng của họ. SILVERPRICE.ORG chấp nhận không có trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng của tất cả hoặc bất kỳ một phần của tài liệu này.

SILVERPRICE.ORG không kiểm soát biên tập nội dung đóng góp cho bài bình luận giá vàng. SILVERPRICE.ORG không xác nhận bất kỳ báo cáo được thực hiện hoặc khẳng định tính trung thực hoặc độ tin cậy của các thông tin được cung cấp.

Nó là trách nhiệm của người đọc để thực hiện đúng do siêng năng trước khi hành động theo bất kỳ thông tin được cung cấp. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo với một cố vấn đầu tư được cấp phép, đủ điều kiện trước khi thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư.